Gradski stadion dodjeljen KSC Mladost na upravljanje, znači li to da OV Visoko želi ugušiti NK Bosna?

c 615 350 14674678 00 images stories sport nk bosna pomocni teren

Općinsko vijeće osnivač je Javne ustanove Kulturno-sportski centar „Mladost „ Visoko čija je djelatnost utvrđena Odlukom o organizovanju Kulturno-sportskog centra „Mladost“ Visoko i sastoji se od sljedećih djelatnosti: rad sportskih objekata, djelatnost objekata za kulturne potrebe djelatnost i zaštita kulturne baštine, djelatnost
sajmova i zabavnih parkova i ostale srodne djelatnosti. Aktom općinskog vijeća, Smjernice reforme javnog sektora donesen je Zaključak o ustupanju stadiona Luke i drugih sportskih objekata na upravljanje u korist KSC „Mladost“.

Javna ustanova KSC „Mladost“ ispunjava osnovne zakonske pretpostavke za upotrebu sportskog objekta stadion „Luke“ na način kako je to predviđeno u prijedlogu Odluke. Zasnivanjem prava upotrebe u korist KSC „Mladost“ uspostavljaju se odnosi između Javne ustanove i Općine kao Osnivača utemeljeni na odredbama Zakona o stvarnim pravima koji propisuje pravo upotrebe stvari kao ličnu služnost u korist nosioca prava s tim da pravo vlasništva i druga stvarna prava i dalje pripadaju vlasniku, odnosno u konkretnom slučaju Općini Visoko.

Kao osnovni razlog za donošenje predložene Odluke je stvaranje predpostavki za poboljšanje finansijskog poslovanja javne ustanove i ekonomičnije korištenje kapaciteta gradskog stadiona.

U tačci 3. ove Odluke stoji:

Nosilac prava upotrebe ima pravo da stvar posjeduje, da je upotrebljava ne mijenjajući njenu namjenu, na način da može sa trećim licima sklapati ugovore o korištenju sportskih terena uz prethodnu saglasnost nadležne općinske službe.

www.visoko.co.ba

Scroll to Top